Licencja na użytkowanie aplikacji PIT pro

 

Podatnik.info Sp. z o.o. (Licencjodawca) udziela licencji użytkownikowi oprogramowania (Licencjobiorcy) na warunkach określonych poniżej.

KLIKAJĄC NA KLAWISZ AKCEPTUJĄCY LICENCJĘ LUB INSTALUJĄC DOWOLNĄ WERSJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA, WYRAŻASZ ZGODĘ NA WARUNKI TEJ LICENCJI. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA JAKIKOLWIEK Z WARUNKÓW TEJ LICENCJI NIE INSTALUJ TEGO OPROGRAMOWANIA.

Oprogramowanie dostarczane jest w formie "takiej, jakie jest". Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania oprogramowania. Licencjodawca oraz dystrybutorzy oprogramowania nie udzielają żadnej gwarancji oraz rękojmi, że oprogramowanie będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz, że spełni oczekiwania Licencjobiorcy.

 

§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszej umowie otrzymują następujące znaczenie:

1.   Licencjodawca – Podatnik.info Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-106) przy ul. Rynek 7, NIP: 1010005117, REGON: 021788894 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000414199, o kapitale zakładowym 1 721 000,00zł.

2.   Licencjobiorca – osoba fizyczna będąca stroną niniejszej umowy, która instalując Aplikację udostępnioną przez Licencjodawcę lub przystępująca do korzystania z Aplikacji zainstalowanej na serwerze Licencjodawcy z wykorzystaniem przeglądarki internetowej działającej z poziomu Komputera użytkownika, staje się użytkownikiem Aplikacji.

3.   Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystający z Aplikacji w celu związanym z tą działalnością.

4. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5.   Aplikacja – Program Komputerowy, który stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 904) umożliwiający w szczególności przygotowanie, rozliczenie oraz wysłanie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych o oznaczeniu: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-WZ z załącznikami PIT/B, PIT/D, PIT/2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/UZ, PIT/DS, PIT/BR, deklaracją ZAP-3, oraz drukiem wpłaty na konto Urzędu Skarbowego, w wersji zdatnej do korzystania po uprzednim pobraniu i zainstalowaniu na Komputerze użytkownika („Aplikacja stacjonarna”) oraz w wersji zainstalowanej na serwerze Licencjodawcy, możliwej do wykorzystania za pomocą przeglądarki internetowej działającej z poziomu Komputera Użytkownika („Aplikacja on-line”).

6.   Komputer – sprzęt komputerowy, w tym komputery osobiste, laptopy, stacje robocze, terminale, palmtopy, telefony „smart phone”, produkty kieszonkowe lub inne urządzenia elektroniczne, do których przeznaczona jest Aplikacja, na których zostanie ona zainstalowana lub będzie użytkowana, w tym za pomocą przeglądarki internetowej.

7.   Chmura – serwis internetowy umieszczony pod adresem:https://www.podatnik.info/moje_konto/moje_pity/, który pozwala zarejestrowanym użytkownikom Programu na dostęp do zapisanych deklaracji podatkowych, ich wydruk w postaci pliku PDF oraz dostęp do Urzędowych Poświadczeń Odbioru dla deklaracji złożonych drogą elektroniczną w Ministerstwie Finansów (e-deklaracje).

 

§ 2 Przedmiot umowy

1.   Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas nieograniczony licencji niewyłącznej na Aplikację, jednocześnie upoważniając Licencjobiorcę do:

a)  zainstalowania, uruchamiania, przechowywania, wyświetlania i korzystania z Aplikacji stacjonarnej na Komputerze oraz do uruchamiania, wyświetlania i korzystania z Aplikacji on-line z wykorzystaniem przeglądarki internetowej działającej z poziomu Komputera użytkownika,

b)  Licencjobiorca ma prawo do wykonania kopii Aplikacji stacjonarnej wyłącznie w celu stworzenia kopii zapasowej, która zastąpi legalnie posiadaną kopię na wypadek jej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jej użytkowanie. Kopii zapasowej nie wolno użytkować do innych celów i musi ona zostać zniszczona po utracie przez Licencjobiorcę prawa do użytkowania Aplikacji stacjonarnej lub po wygaśnięciu bądź wycofaniu licencji Licencjobiorcy z jakiegokolwiek powodu, stosownie do przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

c)  łączenia Aplikacji z innymi programami komputerowymi w zakresie dozwolonym przez prawo.

2.   Licencjobiorca nie jest uprawniony oraz zobowiązuje się do nieprzenoszenia na podmioty trzecie praw wynikających z niniejszej licencji, niewynajmowania, niewydzierżawiania, nieudzielania licencji lub sublicencji, jak również do nieprzekazywania Aplikacji stacjonarnej ani przekazanych użytkownikowi lub wybranych przez Użytkownika informacji umożliwiających rozpoczęcie korzystania z (zalogowanie się do) Aplikacji on-line stronom trzecim, bez uprzedniego uzyskania zgody Licencjodawcy, pod rygorem wygaśnięcia niniejszej licencji oraz odpowiedzialności odszkodowawczej Licencjobiorcy. Dokonanie powielania, rozpowszechnienia dokumentacji i jej tłumaczenie, zmiany przeznaczenia, adaptowanie do celów niezgodnych z niniejszą umową i dekompilowanie Aplikacji jest zabronione w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązujące.

 

§ 3 Warunki korzystania z Aplikacji

1.   Licencjobiorca na warunkach niniejszej umowy korzysta z Aplikacji bezpłatnie.

2.   Aplikacja umożliwia rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy bez limitu podatników (osób o indywidualnym numerze identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL) oraz bez limitu wypełnionych deklaracji. Licencjobiorca może także dokonać przy pomocy Aplikacji rozliczenia podatku dochodowego osób trzecich.

3.   Aplikacja umożliwia rozliczenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, według wyboru Licencjobiorcy:

a)  albo przez przygotowanie rozliczenia za pomocą dostępnego formularza deklaracji i wysłanie tegoż formularza w formie elektronicznej zgodnie z procedurą właściwą Systemowi e-Deklaracje prowadzonemu przez Ministerstwo Finansów, po jego uprzednim zapisaniu przez Licencjobiorcę korzystającego z Aplikacji w Chmurze;

b)  albo przez przygotowanie rozliczenia za pomocą dostępnego formularza deklaracji i pobraniu wydruku tegoż formularza, po jego uprzednim zapisaniu przez Licencjobiorcę korzystającego z Aplikacji w Chmurze i złożenia go do właściwego organu podatkowego osobiście lub za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego.

4.   Funkcjonalność Aplikacji, o której mowa w pkt. 3 powyżej jest dostępna dla Licencjobiorcy pod warunkiem bezpłatnego zarejestrowania się (założenia bezpłatnego konta) przez Licencjobiorcę w serwisie http://www.podatnik.info/.

5.   Uprawnienie do korzystania z Aplikacji obejmuje czynności w ramach użytku osobistego Licencjobiorcy, a także możliwość nieodpłatnego udostępnienia Aplikacji innym osobom fizycznym na Komputerze Licencjobiorcy.

6.   W wypadku nieodpłatnego udostępniania przez Licencjobiorcę Aplikacji innym osobom fizycznym na Komputerze Licencjobiorcy Licencjodawca zapewni Licencjobiorcy, miejsce na serwerach Licencjodawcy lub wykorzystywanych przez Licencjodawcę, na których Licencjobiorca uprawniony będzie do przechowywania danych osobowych, przetwarzanych przy prawidłowym, zgodnym z treścią niniejszej umowy korzystaniu z Aplikacji. Licencjodawca w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi przetwarzanie przez Licencjobiorcę danych osobowych.

7.   W związku z faktem, iż Aplikacja udostępniana jest Licencjobiorcy bezpłatnie, Licencjobiorca, nie może dokonywać zmian w tekście lub strukturze oferowanej przez Licencjodawcę w ramach Aplikacji deklaracji podatkowej. Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego. Program został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

 

8.  Aplikacja może lecz nie musi łączyć się z serwerem Licencjodawcy np. w celu automatycznego sprawdzenia aktualizacji oprogramowania lub pobrania reklam wyświetlanych w Aplikacji, a dane o Licencjonobiorcy są zbierane i przechowywane przez Licencjodawcę między innymi dane statystyczne takie jak liczba uruchomień programu lub liczba wyświetleń reklamy w czasie działania oprogramowania. Licencjobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od autora (Licencjodawcy oraz firm działających na jego zlecenie) informacji o nowościach i uaktualnieniach, o ile nie wyrazi sprzeciwu na piśmie.

9.   W ramach przeprowadzenia automatycznej instalacji Aplikacji Licencjobiorca ma możliwość instalacji dodatkowych programów. Zasady korzystania z tych programów są uregulowane osobno, w oferowanych przez właścicieli tych programów licencjach. Licencjodawca nie odpowiada (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe) za zasady i poprawność jak również za jakiekolwiek skutki wywołane instalacją lub działaniem tych programów lub ich nieprawidłowym działaniem. 

10. Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego oraz merytorycznego Licencjodawcy w zakresie wsparcia technicznego, sposobu obsługi i funkcjonowania Aplikacji. Zgłoszenia problemów będą przyjmowane będą przez Licencjodawcę drogą elektroniczną za pomocą funkcji Aplikacji „Pomoc/Wsparcie techniczne”. Udzielenie wsparcia przez Podatnik.info nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. Licencjodawca zastrzega, że wsparcie merytoryczne w żadnym zakresie nie obejmuje doradztwa podatkowego, a dotyczy jedynie cech i funkcjonowania Aplikacji.

11. Licencjodawca może wydawać nowe wersje Aplikacji stacjonarnej, które będą dostępne automatycznie w programie dla Licencjobiorcy. W celu pobrania nowszej wersji Aplikacji stacjonarnej automatycznie Komputer użytkownika jak również Aplikacja stacjonarna musi posiadać dostęp do sieci Internet. Każda zmiana funkcjonalności w nowszej wersji Aplikacji stacjonarnej zostanie dookreślona w dołączonej do aktualizacji licencji. Licencjodawca przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do regularnego pobierania i akceptowania instalacji aktualizacji Aplikacji, w celu uzyskania maksymalnych korzyści z jej użytkowania. Całość lub część każdej aktualizacji będzie instalowana automatycznie bez podejmowania jakichkolwiek działań ze strony użytkownika. 

12. Licencjobiorcy którzy posiadają aktywne bezpłatne konto w serwisie http://www.podatnik.info/  mogą dodatkowo skorzystać z następujących funkcjonalności:

a)  Powiadamiania o wydaniu nowej wersji Aplikacji. Powiadomienie zostanie każdorazowo wysłane e-mailem na podany przez Licencjobiorcę adres e-mail;

b)  Bezpłatnego przechowywania formularzy deklaracji w Chmurze;

c)  Pobierania wydruków formularzy podatkowych w Chmurze;

13. Akceptacja warunków niniejszej umowy przez Licencjobiorcę nie powoduje w żaden sposób nabycia prawa do wersji Aplikacji, które zostaną przygotowane przez Licencjodawcę w kolejnych edycjach rozliczeń PIT rocznych, przygotowywanych za każdy rok podatkowy oddzielnie na odrębnych zasadach określonych każdorazowo dla danej wersji Aplikacji.

 

§ 4 Oświadczenia Licencjodawcy i jego odpowiedzialność

1.   Licencjodawca oświadcza, iż dołożył należytej staranności, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym oraz merytorycznym, jednakże nie wyklucza możliwości zaistnienia błędów w Aplikacji.

2.   Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności  względem Konsumenta za szkody  , będące  następstwem zarówno pośrednim jak i bezpośrednim:

-   czasowej niemożności używania Aplikacji przez Licencjobiorcę,

-   opóźnień lub braków, które zaistnieją w związku ze składaniem deklaracji podatkowej za pomocą Aplikacji jak również za uszkodzenie lub utratę zapisów oraz danych wprowadzonych do Aplikacji

-  zapisywania lub przechowywania formularza deklaracji podatkowej na serwerach Licencjodawcy,

-  opóźnień, utrudnień lub niemożliwości wykonania zobowiązań podatkowych przez Licencjobiorcę

jeżeli szkoda ta powstała na skutek działania siły wyższej tj. zdarzenia nagłego, którego nie można było obiektywnie przewidzieć lub na skutek działań, którym Licencjodawca nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności (zdarzenia powstałe przez przypadek, w sposób niezawiniony). Wyłączenie określone w zd. poprzednim, a dotyczące niezawinionego działania Licencjodawcy nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby, z których pomocą Licencjodawca wykonuje umowę lub, którym jej wykonanie powierza,.

3.  Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Przedsiębiorców za szkody powstałe na skutek korzystania przez nich z Aplikacji,

w szczególności będące następstwem okoliczności wymienionych w ust. 2. Zastrzeżenie określone w zd. poprzednim nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda wyrządzona została przez Licencjodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.

 

§ 5 Uprawnienia Licencjodawcy

1.   Licencjodawca ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeżeli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień niniejszej licencji na Aplikację.

2.   W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Licencjobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Aplikacji, usunięcia wszystkich związanych z Aplikacją dokumentów, ich części i informacji, znajdujących się na dysku twardym komputera lub innych nośnikach danych, a także usunięcia wszelkich wykonanych kopii Aplikacji lub zawartych w niej dokumentów lub ich części.

3.   Naruszenie przez Licencjobiorcę niniejszej umowy może spowodować pociągnięcie Licencjobiorcy do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

  

§ 6 Prawa własności intelektualnej

1.   Licencjodawca jest podmiotem pełni praw autorskich, tytułu własności oraz wszelkich innych praw do Aplikacji. Aplikacja jest chroniona prawem autorskim oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Jakiekolwiek naruszenie praw przysługujących Licencjodawcy, włącznie z nieuprawnionym dostępem do Aplikacji, w wyniku którego osoby trzecie mogłyby skopiować pliki lub jakiekolwiek inne części Aplikacji, będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy, upoważniające Licencjodawcę do rozwiązania niniejszej umowy oraz stanowić będzie podstawę do skorzystania przez Licencjodawcę ze wszelkich środków prawnych przysługujących w takimi przypadku Licencjodawcy na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

2.   Licencjobiorcy nie wolno również zmieniać ani usuwać jakichkolwiek oznaczeń lub komunikatów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw, ani też jakichkolwiek odniesień do nich, znajdujących się w Aplikacji.

3.   Licencjobiorca nie będzie dokonywać analizy konstrukcji Aplikacji, deasemblować ani dekompilować Aplikacji, z wyłączeniem przypadków, w których takie operacje są dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa oraz pod warunkiem, iż Licencjobiorca bezwzględnie zastosuje się do tych przepisów, włączając w to zakres, w jakim, przepisy zezwalają na dokonywanie takich operacji.

 

§ 7 Przepisy końcowe

1.   Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu.

2.   Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, będzie ono przez Strony wykonywane w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem, w celu odzwierciedlenia pierwotnego zamiaru Stron. Postanowienie takie nie będzie miało wpływu na ważność i zgodność z prawem innych postanowień umownych.

3.   Tytuły paragrafów użyte w niniejszej umowie użyte zostały jedynie dla wygody i nie stanowią jakiegokolwiek ograniczenia ani też podstawy do konstruowania lub interpretacji tej umowy.